Kunnostustoimet

Nyt käynnistyv​ässä nelivuotisessa kunnostushankkeessa tehdään seuraavat toimet kolmessa vaiheessa:

 • Rikalan kanavan avaaminen parempilaatuisen lisäveden johtamiseksi järvialueelle
 • Heinälahden hapettaminen johtamalla hapekasta lisävettä kanavasta
 • Pohjapadon rakentaminen Näppilänsillalle kevätkuopan poistamiseksi

Lisäk​si valmistuneessa kunnostussuunnitelmassa on esitetty seuraavat toimet, joita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan erikseen päähankkeen ulkopuolella:

 • Vesikasvien niittoa yhteisillä ja yksityisillä alueilla,
 • Venerantojen ja uimapaikkojen kunnostusta
 • Ruoppausta yhteisillä ja yksityisillä alueilla
 • Heinälahden kemikalisointi tarvittaessa

Valmistu​neen kunnostussuunnitelman ulkopuolella tehdään myös seuraavia toimia erillisinä hankkeina:

 • Ojavesien kemikalisointi fosforin poistamiseksi valumavesistä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja kunnostusyhdistyksen yhteistyönä
 • Kalakannan parantaminen tehokalastuksella yhdessä osakaskuntien kanssa, aluksi katiskapyynnillä
 • Omatoiminen vesistönseuranta
 • Osa alueen maanviljelijoistä on rakentamassa kosteikkoja tehtyjen kosteikkoselvitysten pohjalta
 • Alueen kuntien TARA-hankkeessa koulutetaan maatiloja vähentämään päästöjä samalla kun tilan taloutta parannetaan

Seuraava