Vaikutukset vesistöön

Rikalan kanavan avaaminen ja lisäveden johtaminen Heinälahteen

 • Veden vaihtuvuus kasvaa merkittävästi järvialueella.
 • Heinälahden virtaama tuplaantuu.
 • Järvivesien fosforipitoisuus putoaa kerralla lähelle järvien tavoitearvoa.
 • Sinileväesiintymät vähenevät merkittävästi etenkin Hulaus- ja Rikalanjärvellä.
 • Järvien happitalous paranee.
 • Heinälahden syvänne ei pääse enää talvella hapettomaan tilaan.
 • Heinälahden talviset kalakuolemat loppuvat.
 • Järvien kalakanta saa mahdollisuuden alkaa parantua arvokalakantaisempaan suuntaan petokalojen elinolojen parantuessa.
 • Haittana lähinnä putken pohjaan upotuksen aikainen väliaikainen veden samentuminen.

Pohjapadon rakentaminen Näppilänsalmeen

 • Järvien minimi vesitilavuus kasvaa merkittävästi.
  • Mantereenjärven vesitilavuus 10-kertaistuu vuoden 1980 jälkeiseen minimiin verrattuna ja kolminkertaistuu vuoden 2005 jälkeiseen minimiin verrattuna.
  • Hulausjärvenkin vesitilavuus kolminkertaistuu vuoden 1980 jälkeiseen ja kaksinkertaistuu vuoden 2005 jälkeiseen minimiin verrattuna.
 • Järvet eivät jäädy pohjaa myöden niin laajalti kuin tällä hetkellä käy.
 • Järvien happitilanne paranee.
 • Kaloille mahdollisuus selvitä talvesta.
 • Hauen kudun onnistuminen paranee ja mahdollistaa kalakannan parantumisen.
 • Jäät eivät irroita rannoilta turvelauttoja ja kuljeta niitä asuttuihin rantoihin kuten nykyisin.
 • Haittana mahdollisesti rantapeltojen kuivumisen hidastuminen keväällä. Tämä kuitenkin on vähäistä, koska pato on suljettuna vain joulukuulta huhtikuulle. Kesäiseen ja keskivedenkorkeuteen pato ei vaikuta, ja kesällä pato on auki.

Ojavesien kemikalisointi

 • Järviin tulevan fosforin määrä pienenee, kun valumavesistä saostetaan fosfori pois.
 • Myös kiintoainesta saostuu valumavesistä.
 • Järvivesi kirkastuu.
 • Rehevöityminen hidastuu.
 • Sinileväesiintymät vähenevät.
 • Haittoja ei oikein annostelemalla tule. Suuret kemikaalimäärät voivat tappaa kaloja.

Vesikasvien niitto

 • Maiseman parantuminen.
 • Veneilymahdollisuuksien parantuminen.
 • Kalastusmahdollisuuksien parantuminen.
 • Kasvit pois keräämällä saadaan järvestä pois kasvimassaa ja ravinteita.
 • Hattana mahdollisesti niiton aikana karkaava kasvimassa. Keräämällä kasvit talteen jäävät haitat hyvin vähäisiksi.
 • Suurissa määrin toteutettuna ja toistettuna voi vaikuttaa linnustoon ja kalastoon. Kuitenkin järven mittakaavassa tehtävät niitot ovat pinta-alaltaan vähäisiä. Tällä hetkellä linnusto on taantumassa ylirehevän vesistön lajeihin; tämä kehitys pysäytetään ja linnusto tulee taas monipuolistumaan.

Ruoppaus

 • Pysäytetään paikoin kasvillisuuden leviäminen ja umpeenkasvu.
 • Parannetaan veneilymahdollisuuksia
 • Parannetaan hauen kutupaikkoja, mikä edesauttaa kalakannan parantumista.
 • Haittana ruoppauksen aikainen veden samentuminen. Haitta on väliaikainen. Ruoppaukset tehdään talvella jään päältä. Ruopattavat alueet ovat matalia, joten  useissa kohteissajään alla ei ruoppauksen aikaan ole lainkaan vettä, jolloin samentuminenkin jää vähäiseksi.

Heinälahden kemikalisointi

 • Saadaan koko järvi kirkastumaan ja vedenlaatu paranemaan kerralla fosforin ja kiintoaineen saostuessa pohjaan.
 • Haittana kalakuolemat, mikäli kemikaali annostellaan väärin.
 • Vaikutus ei ole pysyvä ilman muita toimia. 

Kalaston hoito

 • Kalakannan parantuminen
 • Kääpiöitynyt kalakanta vähenee, särkikalojen osuus vähenee, arvokalojen osuus kasvaa, rapukanta kasvaa.
 • Vesi kirkastuu, vedenlaatu paranee, fosfori vähenee ja sinileväesiintymät vähenevät, kun pohjaa tonkivien särkikalojen massa pienenee.
 • Haittoja on vaikea keksiä

Vaikutukset Pyhäjärveen

Hulauden vedenlaadun parantuessa myös vaikutukset Pyhäjärveen ovat positiiviset koska Hulauden vesistö on Pyhäjärven valuma-aluetta.

Ensimmäisellä vaiheella, Rikalan kanavan avauksella ei ole suoria vaikutuksia Pyhäjärven selkäalueen tasolla. Hulauden valuma-alueen vedet laskevat Pyhäjärveen jatkossa samoin kuin nytkin. Myös Vanajavedestä otettava lisävirtaama päätyy Pyhäjärveen kuten ennenkin, tällä hetkellä kokonaisuudessaan Kuokkalankosken ja Lempäälän kanavan kautta, jatkossa vajaa prosentti siitä Rikalan kanavan kautta. 

Aivan Näppilänsalmen läheisyydessä positiiviset vaikutukset toki näkyvät välittömästi myös Pyhäjärvessä kun salmen läpi tulevan veden laatu paranee kerralla merkittävästi.

Kun toisessa vaiheessa saadaan Heinälahden syvänteen hapetuksella, ojavesien kemikalisoinnilla ja muilla yllämainituilla toimilla valuma-alueelta tulevan fosforin määrää vähennettyä ja vedenlaatua parannettua edelleen. Tulevat positiiviset vaikutukset koko Pyhäjärven alueelle.

Seuraava