Hulauden vesistöalueen kunnostushanke

Hankkeen tukijat

Kunnostusyhdistys toimii vesistön kunnon parantamiseksi ja ennallistamiseksi virkistysarvot ja luontoarvot huomioiden.

Olemme hankkineet Lempäälän kunnan omatoimirahoituksen tuella ilmastimen, jota ylläpidämme Heinälahden järvellä happitason parantamiseksi, talvisten kalakuolemien estämiseksi ja hapettomuuden aiheuttaman rajun ravinnepäästön estämiseksi. Veden happitasoa seurataan säännöllisin mittauksin.

Niitämme kaislaa ja jyrsimme ulpukkaa vuosittain yleisiltä alueilta umpeenkasvun hidastamiseksi. Välitämme niittopalvelua myös yksityisille rantojen omistajille.

Harjoitamme hoitokalastusta vuosittain katiskapyynnillä. Tarjoamme osakaskuntien hoitokalastuskatiskoja ranta-asukkaille ilmaiseksi hoitokalastussitoumusta vastaan.

Laajimpana hankkeenamme on historiallisen Rikalan kanavan avaaminen happipitoisen veden juoksuttamiseksi vesialueelle. Tällä toimenpiteellä saadaan Suomen ympäristökeskuksen Pirkanmaan ELY-keskukselle vuonna 2022 tekemän 3d-virtaamamallinnuksen mukaan veden laatua parannettua nopeasti kahdella pykälällä ja saavutetaan pysyvästi tavoitteen mukainen vedenlaatutaso hyvä. Tekniikaltaan edistyksellisen hankkeen kustannusarvio on 3M€.

Kanavasta on ensimmäinen neljännes jo tehty valmiiksi ensimmäisessä vaiheessa ja käynnissä on rahoituksen ja vetäjän hankkiminen jatkovaiheille.

Pyrimme vaikuttamaan myös Pyhäjärven säännöstelyyn, jotta alhaisen vedenkorkeuden haitat matalalle vesialueelle saadaan minimoitua.

Merkittävä osa toimintaa on vaikuttaminen päättäjiin ja yhteistyö Pirkanmaan ELY-keskuksen ja  Kokemäen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa sekä aktiivinen toiminta vastaperustetussa Pirkkavedet-yhteisössä, jossa Pirkanmaan vesistötoimia ja toimijoita pyritään yhdistämään.

Omarahoituksen seuranta Kanavahankkeelle

Ensimmäisen vaiheen rahankeruu on päättynyt. Suuri kiitos kaikille lahjoittajille!

Uutiset isompana (27.2.2013)