Hanketta viedään eteenpäin yhdistyksen taholta

Mika Niemelä
15.2.2014 klo 08:00

Yhdistys on neuvotellut tiiviisti osapuolten kanssa hankkeen jatkosta loppuvuoden 2013 ja alkuvuoden 2014 löytääkseen keinoja viedä hanketta mielekkäästi eteenpäin.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen budjetti ylitettiin reippaasti kevään 2013 aikana, mikä asetti koko hankkeen jatkon vaakalaudalle. Yhdistyksen ja kunnan virkamiesten välillä on sittemmin ollut vahvaa erimielisyyttä siitä, johtuiko ylitys puutteista suunnitelmassa vai toteutuksessa ja valvonnassa.

Fakta on kuitenkin se, että 680 000€:n kanavahankkeen ensimmäiseen neljännekseen meni lähes 500 000€ ja hankkeen rahat on käytetty alkumetreillä.

Kilpailevat kustannusarviot

Kunta teetti jatkovaiheista riskitarkastelun ja lisämaaperätutkimusten perusteella tarkennetun kustannusarvion  Rambollilla ja sai kokonaiskustannusarvioksi teknisen johtajan Hupasen Aamulehdelle antamaa haastattelua lainataksemme 2-3 miljoonaa euroa.

Näistä lähtökohdista jatko saatiin näyttämään mahdottomalta ja virkamiehet lähtivät ajamaan hanketta alas kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen ohjeiden vastaisesti.

Kunnostusyhdistys on arvioittanut suunnitelmat omilla asiantuntijoillaan ja on vakaasti sitä mieltä, että alkuperäinen suunnitelma on täysin toteutuskelpoinen, kunhan sen periaatteita noudatetaan,  rakennuttaminen kilpailutetaan urakoina ja toteutusta valvotaan.

Yhdistykseltä ehdotus jatkosta

Yhdistys on käynyt lukuisia neuvotteluita kunnanjohtajien, virkamiesten, kunnanhallituksenjäsenten  ja  kunnanvaltuutettujen kanssa syksyn 2013 ja alkuvuoden 2014 aikana.

Kunnanhallitukseen on nyt menossa yhdistyksen ehdotus, että seuraava neljännes kanavasta eli rataan ulottuva osuus rakennetaan jäljellä olevan EAKR-hankkeen rahoituksen puitteissa suunnitelman mukaisesti kilpailuttamalla urakkana.

Perusteena on, että tällä osuudella eroa alkuperäisen suunnitelman ja kunnan teettämän uuden kustannusarvion välillä on 2200 %. Luit oikein 2200 % eli kunnan teettämä uusi kustannusarvio on yli 20 kertainen alkuperäiseen verrattuna: alkuperäinen 50 000€ ja uusi, massastabilointiin perustuva 1 100 000€. Yhdistys on vakuuttunut, että tämä osuus on mahdollista tehdä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, jolloin säästetään heti yli miljoona euroa kunnan teettämästä uudesta kustannusarviosta. Näin saadaan perspektiiviä kilpailevien kustannusarvioiden vertailuun ja keskustelu hankkeen jatkosta taas asialinjalle.

Kustannuksia ensimmäisestä vaiheesta on tullut jo 500 000€, joten 50 000€:n jatko on suhteessa siihen aika pieni lisä, jolla hankkeen jatkon uskottavuus testataan. Hankkeeseen myönnettyä EU-rahaa on vielä käyttämättä vähintään 90 000€, vaikka ELY-keskus hyväksyisikin ensimmäisen vaiheen kulut lisä- ja muutostöistä johtuvine kustannusylityksineen. Yhdistys on lisäksi päätöstä helpottaakseen luvannut tähän osuuteen ylimääräisen 10 000€ tuen omista varoistaan, joten 50% ELY:n osuuden jälkeen ei kunnalle koidu kovin suurta kustannusta tästä osuudesta.

Riskit seuraavalla osuudella ovat pienet. Toteutuksessa ei tule ylittää kustannuksia eikä poiketa suunnitelmasta, kuten kunta teki ensimmäisellä osuudella, vaan teettää työ kilpailutettuna kaksi viikkoa kestävänä maanrakennusurakkana. Kustannuksia ei näin toimien voi syntyä määrättömästi. Riskiksi jää, että kanavan reuna lossaa paikoin pehmeimmistä kohdista. Tällöin korjaukseksi riittää, että sortunut maa kaivetaan kanavasta pois. Maamassat sortumissa eivät ole suuria ja maa asettuu kyllä ajan myötä paikoilleen vesiolojen vakiintuessa ja kasvuston kasvaessa kanavan varrelle. 

Jos kanavan varressa jokin paikka osoittautuu todella pehmeäksi tai luiska stabiliteetiltaan riittämättömäksi, on olemassa lukuisia keinoja tukea kanavaa edullisemmin kuin esitetty massastabilointi, esimerkiksi lujitteiden käyttö ja luiskien loiventaminen. Lisäksi tukemista ei tarvita koko kanavan mitalle, vaan vain pehmeälle osuudelle. Esitetty lähes miljoonan maksava massastabilointi on  yhdistyksen näkemyksen mukaan täysin ylimitoitettu toimenpide kaikissa tapauksissa.

Jatko

Kun seuraava vaihe saadaan onnistuneesti valmiiksi talvella 2015,  on aika arvioida loppuosuuden toteutusta uusin silmin. Loppuosan toteutukseen täytyy hankkia lisärahoitusta kansallista rahoista, koska EU-hanke päättyy 2015 kesään mennessä.

Tavoitteemme on yhä saada vesi virtaamaan ja Hulauden vesistö kuntoon! Vaikka tavoitteen saavuttaminen ottaisikin vähän enemmän aikaa ja vaivaa, kanavan avaaminen on mielestämme edelleen ekotehokkain ja pitkäaikaisin ratkaisu veden laadun parantamiseen.

Hulauden Vesistöalueen kunnostusyhdistys r.y.