Tarkennettu kustannusarvio tekeillä

Mika Niemelä
9.10.2013

Lempäälän kunnanhallitus päätti 7.10.2013 kokouksessaan teettää yhdessä ELY-keskuksen kanssa tarkennetun toteutussuunnitelman ja kustannusarvion kanavan avauksesta.

Syynä lisäsuunnittelulle on, että hankkeen aloituspalaverissa 26.8.2013 kunta ilmoitti kustannusten ylittyneen merkittävästi ensimmäisessä rakennusvaiheessa, jonka piti toteutua maalis-huhtikuun aikana. Ylitys tuli tietoon kunnostusyhdistykselle ja Ely-keskukselle vasta aloituspalaverissa, joskin kesäkuussa oli tiedotettu pienemmästä ylityksestä.

Suunnitelman mukainen kustannusarvio ensimmäiselle osuudelle oli 181 500€ ja kunnan kirjanpidon mukaan on kulunut 460 000€.

Yhdistys ei ole vielä saanut tarkkaa erittelyä syntyneistä kustannuksista, mutta karkean erittelyn perusteella näyttää ilmeiseltä, että kustannusylitys johtuu museoviraston asettamien vaatimusten aiheuttamista viivästyksistä ja poikkeamista suunnitelmaan verrattuna sekä roudan sulamisen vuoksi vaikeutuneesta työstä. Pääosa ylityksestä on syntynyt vanhan sillan kiertämisestä putkella keväällä sulamisvesien aikaan ja toinen merkittävä kustannusylitys on maanajo merkittävästi suunniteltua kauemmas alueelta. Suunnitelmassa kaivutyö oli suunniteltu tehtäväksi roudan aikana ja läjitysalueet oli sovittu naapureiden kanssa työmaan lähelle.

Hankkeen jatkosta on tehty uusi alustava kustannusarvio (Ramboll Finland Oy), jossa on pyritty varautumaan myös kaikkiin mahdollisiin ennakoitaviin kustannusriskeihin. Uuden kustannusarvion perusteella Rikalan kanavan avaamisen jatkokustannukset olisivat 1,1 milj. € ja lisäksi riskivarauksia jopa 1,7 milj. €, kun vanha kustannusarvio ilman ensimmäistä vaihetta oli noin 440 000 €. Merkittävimmät erot alkuperäiseen arvioon ovat lappoputken hinta, joka on nelinkertainen suunnitelmassa olevaan budjettikilpailutettuun hintaan verrattuna ja yleiskustannukset, jotka ovat viisinkertaiset suunnitelmassa olevaan verrattuna. Lisäksi suunnitelmaan on lisätty avokanavaan kiviheitokeverhous, jota ei alkuperäisessä suunnitelmassa ole esitetty.

Nyt hanke etenee siten, että jatkosta tehdään tarkennettu suunnitelma ja esiin nostettuja riskejä pyritään poistamaan mm. tekemällä maaperätutkimuksia. Ely-keskus on luvannut osallistua tarkennettun totetussuunnitelman teettämiseen 50 % osuudella.

 

Yhdistyksen näkemys riskien hallinnasta jatkossa, jotta hankkeessa päästään järkevästi ja mielekkäillä kustannuksilla eteenpäin:

 • Riskien ja kustannusten tarkistaminen
  • Teetetään maaperätutkimuksia erityisesti pehmeikköalueilla ja tarkempi toteutussuunnitelma
  • ELY-keskus on luvannut osallistua 50 % kustannuksiin
 • Rakentamisaikataulu—
  • Toteutus roudan aikaan suunnitelman mukaisesti
  • Venytetään hanketta tarvittaessa kahdelle lisätalvelle tarvittavan routa-ajan takaamiseksi
  • Kuivatetaan alueet etukäteen suunnitelman mukaisesti
 • Työn tehokkuudesta huolehtiminen
  • Työmaan ja kustannusten valvonta ja nopea reagointi ongelmatilanteisiin
  • Kilpailutetaan hanke osaurakoina jotta saadaan tiukat hinnat ja urakoitsija tekee työn urakkana eikä tuntityönä. Työn organisoinnin ja järkevän työvaiheiden järjestyksen suunnittelun vastuu siirtyy näin urakoitsijalle.
 • Kunnostusyhdistys mukaan hankkeeseen
  • Talkoo-osuus hyötykäyttöön: puuston raivaus, sillan rakentaminen, läjitysalueiden alustava sopiminen, yhteydenpito maanomistajiin ja naapureihin, neuvotteluapu museovirastoon
 • Historiallisesti arvokkaiden kohteiden aiheuttamat riskit
  • Ennakoidaan ja neuvotellaan museoviraston kanssa toteutusvaihtoehdoista ja huomioidaan kaivutöiden järjestyksessä